RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

OBRONA CYWILNA, ZARZADZANIE KRYZYSOWE

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Kontakt: Sławomir Zymek
tel: +48 94 31 62 546
e-mail: oc [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 16
Podległość: Stanowisko podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej należy prowadzenie spraw dotyczących:

w zakresie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:
1) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
2) ochrona tych informacji,
3) okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”

w zakresie spraw obronnych:
1) planowania obronnego,
2) organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w gminie w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania,
3) przygotowania Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej,
4) wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
5) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności, w szczególności prowadzenia rejestracji kwalifikacji wojskowej,
6) planowania i organizowania szkolenia obronnego,
7) przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
8) kontroli wykonywania zadań obronnych.

w zakresie obrony cywilnej:
1) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy,
2) opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
4) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
5) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
6) przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
7) koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
8) współpraca z organami administracji wojskowej,
9) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej,
10) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej,

w zakresie zarządzania kryzysowego:
1. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej,
1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy,
2. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie Staroście Koszalińskiemu do zatwierdzenia gminny plan zarządzania kryzysowego,
b) realizowanie zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5. zapewnienie na obszarze gminy:
a) pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1.Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP.
2.Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP na obszarze gminy oraz
udział w organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych .
3.Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.
4. Nadzór nad:
· wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
· utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
· właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego ,
· bieżącym prowadzeniem przez kierowców - mechaników dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
· wykonywaniem obowiązków kierowców - mechaników .
5. Opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek .
6. Stała bieżąca współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej , Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie gminy.
7.Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy.
8. Współpraca z komendantem miejskim PSP w zakresie realizacji zadań KSRG.
9. Inicjowanie prac i działań organów gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych .
10. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony p-poż i innych miejscowych zagrożeń terenu , gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
11. Przeprowadzanie w imieniu gminy przeglądów ochrony p-poż.
12. Udział w projektowaniu budżetu gminy , w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dot. funkcjonowania jednostek OSP.
13. Udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP ,prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP.
14. Bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem miejskim PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy.
15. Współudział w opracowaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy.
16. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy.
17. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.
18. Pełnienie służby BHP podległych OSP.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 06.11.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 3 837
Wersja do druku